4f/f (602)

يکشنبه 7 آبان 1396
Array
مدیر
4: تعداد بازدید

4f/f (602)

بزهكاري گروهي

بزهكاري گروهي زماني است كه مرتكب شدگان جرائم ارتكابي بيش از يك نفر باشند كه خود اين نوع بزهكاري نيز مي تواند به يكي از دوحالت زير تحقق يابد:

حالت اول: زماني است كه در وضعيت يا موقعيتي خاص عده اي تحت تأثير محركي قوي وهيجان شديد و بدون اينكه از قبل براي ارتكاب جرم توافقي با يكديگر كرده باشند. به جهت تحت تأثير قرار گرفتن از جو و وضعيت حاكم و برخورداري از حمايت و پشتيباني ساير افراد گروه مرتكب جرم مي گردند كه اين قبيل جرائم اصطلاحاً جرم توده اي يا بزهكاري توده اي ناميده مي شوند.در اين نوع جرائم بعضاً ممكن است اعضاي گروه حتي هيچ شناختي از يكديگر نداشته باشند و به تنهايي نيز قادر به ارتكاب آن جرم نباشند. اما چون در قالب گروه قرار گرفته اند به جهت تلقين پذيري از شرايط موجود مرتكب جرم مي شوند كه غالب اين افراد پس از گذشت مدتي ازكرده خود پشيمان مي شوند. اين نوع جرائم رامي توان به تخريب و آتش سوزي در زمان اغتشاشات و شورشهاي مردمي و يا زد و خوردهاي گروهي اشاره كرد. حالت دوم زماني است كه جرم به وسيله يك گروه متشكل و يا به عبارتي توسط يك باند صورت مي گيرد كه در نوع خودبا توجه به افراد تشكيل دهنده آن و وسايل و امكانات و ساير جهات ممكن است به صورت ابتدايي و يا كاملاً پيشرفته و سازمان يافته باشد. در اين نوع از بزهكاريها افرادي تحت عنوان رئيس يا رهبر وجود دارند كه هدايت گروه يا باند را بر عهده دارند و سلسله مراتبي از حيث قدرت و موقعيت در ميان اين نوع از بزهكاران حكمفرما است وگرايش اعضا به هسته مركزي شديد است. مضاف بر اينكه يك نوع سيستم كيفري شديد براي خائنان و كساني كه بخواهند ازگروه كنار، گيرند، به وجود مي آيد. اعضاي تشكيل دهنده باند غالباً مجرميني حرفه اي هستند. كساني كه فعاليت اجتماعي آنان بزهكاري است و با ارتكاب جرم تأمين معاش مي كنند و به علت ارتكاب جرائم مكرر و متعدد به مهارت خاصي دست يافته اند و از استعداد فني و حرفه اي بالايي برخوردارند. با اين حال اينگونه بزهكاران از وجود افرادجديد، به ويژه جوانان بيكار و پرانرژي براي اجراي اهداف شوم خود نيز بهره مند هستند.

با همه اين مسائل آنچه امروزه شاهد آن هستيم، گسترش باندهاي بزهكاري بوده كه در زمينه هاي مختلف از جمله سرقت از بانكها، موزه ها، قاچاق موادمخدر، قاچاق اشياي عتيقه و … فعاليت دارند و از اين راهها به ثروتهاي كلان نيز دست يافته اند و حتي تا جايي پيش رفته اند كه عرصه عمليات خودرا به ساير كشورها تسري دادند و با قدرت و نفوذي كه يافته اند حتي در امور مختلف كشورنيز دخالت مي كنند كه نمونه بارز و كاملا ً شناخته شده آن باند مافيا است.

در خصوص اين باند بايد گفت: بنابر آنچه مؤلفان فرهنگ «جنايت و جرم شناسي » نوشته اند تاريخ مافيا از قيام خونين مردم سيسيل در سال۱۲۸۲ ميلادي عليه اشغالگران «مزون دانژو» آغاز مي شود . وجه تسميه مافيا اين است كه مردم به پا خواسته سيسيل براي آزادي و استقلال خود، به هنگام تظاهرات فرياد برمي آورند.

«مورت آلافرانچيا ايتاليا آنلا» يعني «مرگ بر فرانسه، ايتاليا، آنلا». به اين ترتيب جمعيت مافيا كه در اصل از مردان آزاديخواه شريف، وطن پرست و خواهان استقلال و عدالت تشكيل شده بود به تدريج به يك سازمان مقتدر تبهكاري تبديل شد. توسعه و انتشارش آنچنان سريع صورت گرفت كه «دولتي در دولت» تشكيل داد و اين «دولت در دولت» در هر دعوايي ميانجي اجباري بود، رجال سياسي را زير نظر داشت. براي رسيدن به هدف از هيچ كوشش و بذل و بخشش سخاوتمندانه براي خريد مديران تشكيلات دولتي به ويژه پليس و قتل و كشتار مردم فروگذار نبود. يكي از شديدترين اختناقها را به وجود آورد. مردم حساب كارشان را كرده بودند و دانستند كه «هر كس حرف بزند سزايش مرگ است.»(۱)

اما دركشور ما هر چند متأسفانه شاهد نضج و شكل گيري باندهاي مختلف بزهكاري هستيم اما از جهت ديگر بايد گفت: باندهايي كه در كشور شكل مي گيرند و به اعمال مجرمانه مي پردازند. به هيچ نحو قابل قياس با باندهاي كاملاً متشكل و سازمان يافته اي كه در كشورهاي خصوصاً صنعتي وجود دارد، نيستند. مثلاً چنانكه گفتيم باند مافيا آنچنان پيشرفت كرد كه به صورت «دولتي در دولت» درآمد.

اما درايران غالب باندهاي موجود به عنوان مثال يا متشكل از جوانان بيكاري است كه پس از معاشرتهاي مكرر و ايجاد علقه صميميت بين آنان و به جهت برخورداري از توان و انرژي كافي براي تأمين هزينه هاي خود و كسب درآمد مرتكب جرم مي شوند يا اينكه مهاجريني هستند كه بعد از كوچ كردن به مكان جديد خصوصاً شهرهاي بزرگ به جهت مشكلات موجود از جمله مشكلات روحي و رواني ناشي از احساس غربت و تنهايي، عدم انطباق با محيط جديد، بيكاري … با يافتن دوستان وبستگان خود در محل جديد دورهم جمع گرديده وباندهاي مجرمانه تشكيل مي دهند. يا اينكه از زندانياني هستندكه به علت زندگي در محيط كاملاً بسته ومحدود و البته مستعد براي بروز استعدادهاي مجرمانه وآگاهي از مهارتهاي يكديگر وعده همكاري را براي زمان بعداز خروج از زندان به هم داده وبه محض رهايي با يافتن همديگر به فعاليتهاي مجرمانه مي پردازند.

اما درنهايت غالب جرايم ارتكابي باندهاي مذكور و يا باندهاي مشابه ، بيشتر شامل جرائم عليه اموال خصوصاً سرقت است كه دراين بين براي نيل به چنين اهدافي از ارتكاب جرايمي چون قتل وايراد ضرب وجرح عمدي نيز مضايقه واستنكاف نمي ورزند كه براي مقابله چنين باندهايي كه به صورت يك مشكل حاد اجتماعي درآمده اند . يقيناً علني كردن محاكمات آنان واعمال مجازاتهاي شديد نمي تواند حربه اي مناسب براي مقابله با آنها باشد. چرا كه اگر اينگونه بود، بعداز باندهايي همچون كركس، عقرب و… نبايد شاهد باندهاي ديگري مي بوديم. درحالي كه كاملاً عكس آن در جامعه مشهود است كه سبب آن نيز به جهت مبارزه با معلول است نه علت. (منظور علل خارجي وداخلي در ايجاد بزهكاري مي باشد). لذا اتخاذ يك سياست جنايي متناسب وكارآمد درمقابله با اينگونه بزهكاريها بطور قطع مي تواند مؤثر وكارساز باشد.

منبع

۱ـ دكتر كي نيا ، مهدي ـ جرم شناسي ـ جلد اول – بخش اول6f/2 (34818)

جمعه 28 مهر 1396
Array
مدیر
5: تعداد بازدید

6f/2 (34818)

ساختار سلول گیاهی

گیاهان از واحدهای زنده و فعالی به نام یاخته تشکیل شده‌اند که معمولا در درون دیواره یاخته‌ای جای دارند. هر یاخته ، از دیواره یاخته‌ای و غشای سیتوپلاسمی و سیتوپلاسم و هسته تشکیل شده است. وجود دیواره یاخته‌ای در گیاهان آنها را از جانوران متمایز می‌سازد. جنس این دیواره از سلولز است. هر دو یاخته مجاور را یک تیغه میانی از جنس پکتین از هم جدا می‌کند.

مقدمه

سلول واحد ساختاری مشترک در تمام موجودات زنده است. سلول عنصری مستقل ، کوچک و دارای اندازه میکروسکوپی است. محتویات سلولی مجموعه‌ای از اجزا با ساختاری بسیار پیچیده و ترکیبات خاص است. تمام ظواهر و پدیده‌های حیاتی و واکنشهای موجود ، ناشی از فعالیت محتویات پروتوپلاست درون سلولی است. سلولهای گیاهی نسبت به سلولهای جانوری دارای اشکال متنوعتری هستند. سلول‌های گیاهی دارای اشکال چند ضلعی با اقطار مساوی و منظم و یا کشیده هستند و علاوه بر آن سلولهای گیاهی ، محصور در غشای شکل دهنده نسبتا سخت و محکم و مقاوم هستند که گاه نازک و گاهی ضخیم است.

در یک توده سلولی همگن سازنده یک بافت ، همه سلولها دارای یک اندازه و یک شکل و معمولا چند وجهی‌اند. در گیاهان آلی اندازه سلولها متناسب با کار آنهاست و بر حسب ماهیت بافت و نقشی که در گیاه دارند اندازه آنها متفاوت است. اندازه و طول سلولهای سازنده پیکر گیاهان به ماهیت و ویژگی آن سلول بستگی دارد و به طول ملکولهای پروتئینی موجود در آنها و همچنین به میزان فعالیت هسته سلول و دوره استراحت آن ارتباط دارد.

سیتوپلاسم هر دو یاخته مجاور به وسیله منافذ موجود (پلاسمودسم‌ها) با هم ارتباط دارند. غشای سیتوپلاسمی از یک لایه دو مولکولی فسفولیپید تشکیل یافته است که پروتئینها به دو صورت سطحی و عمقی در آن غوطه‌ورند. نقش غشای سیتوپلاسمی حفظ تراوایی انتخابی است. زمینه سیتوپلاسم اساسی‌ترین قسمت درونی یاخته را تشکیل می‌دهد، زیرا اکثرا اعمال بیوسنتزی یاخته در آن صورت می‌گیرد. اندامکها در این زمینه قرار دارند. یکی از ویژگیهای سیتوپلاسم جنبش دائمی آن است که در اثر انقباض ریزرشته‌ها بوجود می‌آید، ولی ریزلوله‌ها به این جریان جهت می‌دهند.

روش مشاهده سلول گیاهی

ساده‌ترین راه مشاهده سلول گیاهی ، مطالعه سلولهای اپیدرم فلس پیاز است. اپیدرم فلس پیاز در زیر میکروسکوپ با بزرگنمایی ضعیف به صورت سلولهای چند وجهی کشیده‌ای است که بطور منظم که هم قرار داشته و بهم چسبیده‌اند. چنانچه این اپیدرم را با محلول رقیق یدیدوره آغشته سازیم هسته سلولها بطور محسوسی مشخص می‌گردد. در هسته یک یا دو هستک به صورت نقاط روشن دیده می‌شود. علاوه بر هسته در داخل سلولها واکوئل یا (حفره‌های سیتوپلاسمی) نیز وجود دارد که در ابتدا کوچک و پراکنده هستند و با رشد سلول بهم ملحق شده ، حفره‌هایی واحد و بزرگ را تشکیل می‌دهند.

در سلولهای پیر و مسن که واکوئلها قسمت اعظم فضای درونی آنها را فرا می‌گیرند هسته به گوشه‌ای رانده شده ، سایر محتویات سلول به صورت ورقه نازک در اطراف واکوئل مرکزی چسبیده به غشا باقی می‌مانند. به علت چسبندگی و یکی بودن غشای سیتوپلاسمی با غشای سلولزی لذا غشای سیتوپلاسمی بطور عادی قابل مشاهده نیست ولی با اضافه کردن چند قطره محلول آب و نمک 20 درصد و ایجاد کیفیت پلاسمولیز غشای سلولی از غشای سلولزی جدا و قابل رویت می‌گردد.

دیواره یاخته‌ای

در پیرامون اغلب یاخته‌های گیاهی و بعضی از یاخته‌های جانوری ، دیواره‌ای به نام دیواره یاخته‌ای وجود دارد. دیواره یاخته‌ای در یاخته‌های گیاهان ساختار نسبتا سخت سلولزی دارد و نوعی اسکلت بیرونی را ایجاد می‌کند که به این یاخته‌ها شکل هندسی و نسبتا ثابتی می‌دهد. این دیواره که دیواره نخستین نامیده می‌شود، بوسیله پروتوپلاسم زنده یاخته ایجاد می‌شود و وجود آن اساسی‌ترین وجه تمایز بین گیاهان و جانوران است. دیواره بین دو یاخته شامل شامل سه بخش است: هر یک از دو یاخته مجاور هم ، دیواره نخستین را تولید می‌کند و بین آن دو ، لایه بین یاخته‌ای به نام تیغه میانی مشترک بین دو یاخته وجود دارد.

جنس تیغه میانی از ترکیبات پکتینی ، مانند پکتین ، است. در نتیجه افزایش سن یاخته ، ممکن است مواد دیگری ساخته شوند و از سمت داخل یاخته به صورت لایه‌ای روی دیواره نخستین قرار بگیرند که دیواره دومین یا پسین نام دارد. ارتباط بین دو یاخته از راه پلاسمودسمها صورت می‌گیرد. پلاسمودسمها در دیواره‌های نخستین در سوراخهای ریز دیواره ، جایی که دیواره فاقد تیغه میانی است، بوجود می‌آیند و سیتوپلاسم از آن محلها از یاخته‌ای به یاخته دیگر جریان می‌یابد.

غشای سلولی

غشای سیتوپلاسمی از یک لایه دو مولکولی (دو ردیفی) فسفولیپید ساخته شده که هر مولکول آن شامل یک سر آب دوست و یک دم آب گریز است. استقرار این دو ردیف مولکول در مقابل یکدیگر طوری است که دمهای آب گریز به طرف داخل و در مقابل یکدیگر و سرهای آب دوست به طرف خارج قرار گرفته‌اند. مولکولهای پروتئین در سطح بیرونی یا درونی و یا در تمام غشا وجود دارند. نقش غشای سیتوپلاسمی حفظ تراوایی انتخابی است. این غشا چون سدی نیمه تروا عمل می‌کند، نیمه تراوا بودن غشا عامل اصلی در نقش آن است.

سیتوپلاسم

سیتوپلاسم شامل تشکیلات یاخته‌ای است که ساختاری نیمه شفاف ، بی‌شکل و تقریبا یکنواخت دارد و خاصیت شکست نور در آن کمی بیش از آب است. سیتوپلاسم پس از مرگ یاخته با رنگهای اسیدی آنیلین رنگ می‌گیرد، یعنی اسیدوفیل است. برعکس ، سیتوپلاسم زنده تقریبا خنثی است. زمینه سیتوپلاسم را هیالوپلاسم گویند. در هیالوپلاسم دو دسته عناصر به حالت شناور وجود دارند: یک دسته ضمایم دائمی مانند میتوکندریها ، پلاستها ، دستگاه گلژی و غیره که اندامک نامیده می‌شوند و دسته دیگر مواد غیر دائمی حاصل از اعمال زیست شیمیایی داخل هیالوپلاسم به نام اجسام ضمیمه هستند.

در هر حال محدوده هیالوپلاسم از طرف داخل ، غشای هسته و از طرف خارج ، غشای سیتوپلاسمی یاخته است. اندامکها عبارتند از: هسته ، میتوکندری ، شبکه آندوپلاسمی ، دستگاه گلژی ، ریزلوله‌ها و ریزرشته‌ها ، لیزوزوم‌ها ، واکوئلها و پلاستها. ذرات دیگری نیز در سیتوپلاسم دیده می‌شوند که از اندامکها کوچکترند و غشا ندارند و ریبوزوم نام دارند. اگر چه ریبوزومها غشا ندارد و اندامک به شمار نمی‌آیند، اما اهمیت زیادی در سوخت و ساز یاخته دارند. سیتوپلاسم در تبادلات یاخته ، مراحل مختلف سوخت و ساز و همچنین جنبشهای سیتوپلاسمی که ممکن است چرخشی و یا موضعی باشد، نقش دارد.

ریبوزومها

ریبوزومها ذرات کروی کوچکی هستند که به صورت آزاد یا روی شبکه‌ آندوپلاسمی درون سیتوپلاسم دیده می‌شوند. با استفاده از رادیوایزوتوپها توانسته‌اند محل تشکیل اجزای ریبوزوم را تعیین کنند. بدین سان معلوم شده که RNA ریبوزومی در هستک ساخته می‌شود و از آنجا به سیتوپلاسم منتقل می‌گردد. دو بخش ریبوزوم پس از ساخته شدن به یکدیگر می‌پیوندند و ریبوزوم کامل را بوجود می‌آورند. نقش اصلی ریبوزوم‌ها شرکت در ساختن پروتئین‌ها است، یعنی جایگاه ساخت پروتئین هستند.

شبکه آندوپلاسمی

شبکه آندوپلاسمی متشکل از لوله‌های تو خالی است. در برش به صورت مجاری ظریف غشایی توخالی ، با شاخه‌های فراوان و مرتبط با یکدیگر و یا به شکل مخازن پهن و بیش متراکم و پراکنده در تمام سیتوپلاسم مشاهده می‌شود. به بسیاری از نقاط دیواره بیرونی شبکه آندوپلاسمی ، تعداد فراوانی دانه‌های ریبوزوم متصل‌اند و به همین دلیل به دو صورت دانه‌دار و بدون دانه یافت می‌شوند: شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار یا ناصاف که واجد ریبوزوم بوده و شبکه آندوپلاسمی بدون دانه یا صاف که فاقد ریبوزوم است. نقش شبکه آندوپلاسمی ، ذخیره و هدایت بعضی مواد درون یاخته و شرکت در تشکیل دیواره سلولزی یاخته و ایجاد ارتباط بین یاخته‌ها است.

دستگاه گلژی

دستگاه گلژی از واحهایی به نام تشکیل شده است. دیکتیوزومها سیستمهای غشایی ویژه‌ای هستند که از روی هم قرار گرفتن 5 تا 15 کیسه گرد و تخت با وزیکولهایی در لبه آنها تشکیل شده‌اند. هر کیسه را سیسترنا می‌نامند. دیکتیوزوم‌ها در بسته بندی پروتئین نقش دارند.

میکروبادیها

میکروبادیها وزیکولهایی هستند که از دیکتیوزومها جدا می‌شوند و خود اندامکهای ویژه‌ای را پدید می‌آورند. اینها ذرات کروی کوچکی هستند که در پیرامون آنها فقط یک غشا وجود دارد. میکروبادیها شامل پراکسی زوم و گلی اکسی زوم هستند.

لیزوزوم‌ها

لیزوزومها نیز از دیکتیوزوم‌ها جدا شده و خود اندامکهای ویژه‌ای را پدید می‌آورند و اندامکهایی به اندازه میتوکندریها و یا کوچکتر از آنها هستند که حاوی آنزیم‌های گوناگون می‌باشند و نقش آنها تجزیه سریع مولکولهای درشت و گوارش مواد هنگام تمایز یاخته‌ای است.

واکوئلها

بخش اعظم فضای یاخته‌های بالغ را واکوئل اشغال می‌کند که به صورت حفره یا کیسه‌ای است که غشایی به نام تونوپلاست آن را از سیتوپلاسم جدا می‌کند. درون واکوئل را مایعی به نام شیره واکوئلی پر کرده است. واکوئلها محل ذخیره آب و مواد آلی و کانی و همچنین تجمع مواد زاید سیتوپلاسم هستند.

میتوکندری

میتوکندریها ذرات ریزی هستند که به شکل کروی ، یا میله‌ای و یا رشته‌ای دیده می‌شوند و دارای دو غشا هستند: غشای بیرونی آنها صاف و غشای درونی به صورت چین خورده است. نقش میتوکندری ، تنفس است و ضمنا میتوکندری ، منبع انرژی می‌باشد. آنزیمهای تنفسی موجود در سطح غشای درونی آنها موجب شکستن مولکولهای گلوکز و اسیدهای آمینه و چربیها می‌شود و در نتیجه انرژی آزاد می‌گردد.

پلاستها

پلاستها را بر اساس رنگدانه‌هایی که ذخیره می‌کنند، به سه گروه کلروپلاست ، کروموپلاست و لوکوپلاست تقسیم می‌کنند. کلروپلاستها عموما قرصی شکل بوده و به علت دارا بودن کلروفیل ، سبز رنگ هستند. این اندامک غشایی دو لایه‌ای دارد. بخش درونی کلروپلاست شامل دو سیستم لایه‌ای و ماده دربرگیرنده این دو سیستم یعنی ماده زمینه‌ای یا دانه‌دار است. سیستم لایه‌ای دو بخش دارد: بخشی که گرانومها را تشکیل می‌دهد و بخش دیگری که آنها را بهم متصل می‌کند.

بخش درونی گرانوم به صورت کیسه‌های پهن شده‌ای مرتب شده‌اند و تیلاکوئید نام دارند و محل کلروفیلها هستند. نقش کلروپلاستها فتوسنتز است. لوکوپلاستها پلاستهای بی‌رنگی هستند که در یاخته‌های بشره و دیگر بافتهای بی‌رنگ وجود دارند. بعضی نشاسته ذخیره کرده و آمیلوپلاست نام دارند. گروه سوم پلاستها ، رنگدانه‌های زرد یا قرمزی داشته و کروموپلاست نامیده می‌شوند.

هسته

هسته از غشا و شیره هسته و دانه‌های کروماتین و یک یا دو هستک تشکیل شده است. DNA و RNA در هسته و میتوکندری و پلاست وجود دارند. هسته بزرگترین اندامک ساختار درونی یاخته‌های یوکاریوت است. اندازه نسبی هسته بر حسب سن و نوع یاخته فرق می‌کند.

تفاوت یاخته‌های گیاهی و جانوری

برای تمایز یاخته‌های گیاهی و جانوری می‌توان تفاوتهای زیر را بررسی کرد:

تفاوتهای متابولیسمی

تفاوتهای ساختاری

تفاوتهای تقسیمی

منابع :

سایت اطلاع رسانی دانشنامه رشد :
www.daneshnameh.roshd.ir

سایت اطلاع رسانی تبیان :
www.tebyan.net

سایت اطلاع رسانی آفتاب :
www.aftab.ir
پایان نامهi– (180)

جمعه 17 شهريور 1396
Array
مدیر
19: تعداد بازدید
1-23-1 نام های رایج20 1-23-2 ریخت شناسی20 1-23-3 زیستگاه21 1-23-1-1 پراکند گی تاج ریزی در ایران21 1-24 خواص واثرات دارویی22 فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده 2-1 عوامل موثر بر جذب فلزات سنگین24 2-2 تقسیم بندی گیاهان در برابر تنش فلزات سنگین25 2-2-1 خارج کنند گان فلز25 2-2-2 معرف فلزی25 2-2-3 گونه های گیاهی …

ادامه مطلب

پایان نامهi– (181)

جمعه 17 شهريور 1396
Array
مدیر
11: تعداد بازدید
به عشق شما گام بر می دارم چرا که انسانم آرزوست …. فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول- مقدمه 1 1-1مقدمه 2 فصل دوم- مروری بر پژوهش های پیشین 6 فصل سوم – مواد و روشها 27 3-1 موقعيت جغرافيايي شهرستان دامغان و حومۀ آن 28 3-2طرح آماري و تيمارها 30 3-3عملیات زراعی 30 3-4صفات …

ادامه مطلب

پایان نامهi– (182)

جمعه 17 شهريور 1396
Array
مدیر
7: تعداد بازدید
1-6-4- تولید و استخراج متابولیت های ثانویه18 1-7- ترکیب محیط های کشت بافت 19 1-8-تنظیم کنندههای رشدگیاهی در کشت بافت 21 1-8-1- چرخه های رشد گیاه 22 1-9- ایجاد کشت عاری از بیماری 23 1-10- محیط های کشت اولیه و شرایط کشت 23 فصل دوم: (مروری بر مطالعات گذشته) 25 2-2- استفاده از روش کشت …

ادامه مطلب

پایان نامهi– (183)

جمعه 17 شهريور 1396
Array
مدیر
9: تعداد بازدید
3ـ15ـ اندازه گیری منگنز به روش جذب اتمی شعله ای36 3ـ16ـ اندازه گیری روی به روش جذب اتمی شعله ای37 3ـ17ـ اندازه گیری مس به روش جذب اتمی شعله ای38 3ـ18ـ اندازه گیری عناصر سنگین (کروم، کادمیوم، نیکل و سرب)39 فصل چهارم: نتایج و بحث 4ـ نتایج و بحث42 4ـ1ـ اثر کود آلی گرانوله گوگردی …

ادامه مطلب

پایان نامهi– (185)

جمعه 17 شهريور 1396
Array
مدیر
8: تعداد بازدید
ماركويك و همكاران(١٩٩٥) هشت بستر متفاوت را براي بررسي تاثير زئوليت بر عملكرد فلفل و گوجه فرنگي آزمايش كردند. بسترها شامل دو نوع پيت، كمپوست، مخلوطي از كمپوست و پيت و مخلوطي از كمپوست و زئوليت غني شده با آمونيوم و كلسيم بودند. نتايج نشان دادند كه بالاترين كيفيت دانهال با استفاده از مخلوط بسترها …

ادامه مطلب

دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : وضعیت فرهنگی زندان ها

يکشنبه 8 مرداد 1396
Array
مدیر
11: تعداد بازدید
بخش اول سطح فرهنگ و سواد د ززندانهای کشور. 18 بخش دوم نقش فرهنگ سازی د راصلاح و تربیت زندانیان. 19 فصل سوم. 25 نواقض [...]

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی ابعاد حقوقی قراردادهای سینما و تلویزیون

يکشنبه 8 مرداد 1396
Array
مدیر
16: تعداد بازدید
 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است چکیده: قراردادهای در حوزه تولید فیلمهای سینمایی و تلویزیونی از جمله [...]

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه ...

يکشنبه 8 مرداد 1396
Array
مدیر
8: تعداد بازدید
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی [...]

ادامه مطلب

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج) همه رشته ها است. | طراح قالب: آوازک